Skip to Content

Právní podmínky

Tyto webové stránky byly pro Vás připraveny, jsou spravovány a kontrolovány společností Henkel ČR, spol. s r.o., se sídlem Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, IČ 15889858, DIČ CZ15889858, zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. C. 2607 (dále jen společnost Henkel“). Informace o společnosti Henkel, o společnostech skupiny Henkel a o třetích osobách, které jsou na těchto webových stránkách uvedeny, byly vypracovány s velikou péčí. Nicméně, nemůžeme zaručit naprostou úplnost a přesnost těchto informací.

Společnost Henkel nenese odpovědnost za případné chyby, nesrovnalosti či neúplnost informací uvedených na těchto webových stránkách. Předpovědi a jiné výroky, které se týkají budoucího vývoje událostí, uvádíme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Tyto výroky odrážejí názory společnosti Henkel, resp. společností propojených ve skupině Henkel v době, kdy byly vysloveny. Může se stát, že tyto předpovědi resp. výroky se nemusí naplnit, protože jejich realizace může záležet na celé řadě faktorů, např. soutěžní a makroekonomické povahy, které mohou být mimo kontrolu společnosti Henkel. Společnost Henkel nemůže a nebude průběžně aktualizovat veškeré takové předpovědi a výroky obsažené na těchto webových stránkách.

Vstupem na tyto webové stránky přijímáte bez omezení či výhrad následující všeobecné podmínky pro používání těchto webových stránek.

UPOZORNĚNÍ: TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A INFORMACE ZDE UVEDENÉ JSOU URČENY K UŽITÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A PRO OBČANY ČI REZIDENTY ČR. TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A INFORMACE ZDE UVEDENÉ NEJSOU URČENY K UŽITÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH ANEBO OBČANY ČI RESIDENTY U.S.A., KTERÉ TÍMTO LASKAVĚ PROSÍME, ABY SE OBRÁTILI NA MÍSTNÍ WEBOVOU STRÁNKU SPOLEČNOSTI HENKEL ANEBO NA WEBOVÉ STRÁNKY PROPOJENÝCH SPOLEČNOSTÍ SKUPINY HENKEL.

Všeobecné podmínky pro používání těchto webových stránek

1. AUTORSKÉ PRÁVO

Tyto webové stránky jsou chráněny autorským právem. Autorským právem jsou chráněny jak obsah, tak i forma těchto webových stránek. Veškeré reprodukce, úpravy, překlady, uchovávání a zpracování obsahu či formy těchto webových stránek na jiných médiích, včetně jejich ukládání anebo zpracování elektronickými prostředky, požívají ochrany dle autorského práva. Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, lze pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Henkel.

Jakákoli reprodukce informací či údajů, zejména užití textů anebo jejich částí anebo materiálů tvořících image (vyjma tiskových fotografií společnosti Henkel), lze pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Henkel. Společnost Henkel je držitelem práv k rozšiřování a reprodukci. Tato práva zůstávají v celém rozsahu v platnosti i v případech, kdy se do archivu automaticky anebo manuálně vkládají obrázky.

Tiskové fotografie společnosti Henkel se smějí použít pouze pro redakční účely. Tiskové fotografie společnosti Henkel, které jsou reprodukovány a/nebo elektronicky pozměňovány pro redakční účely musí být opatřeny označením autorského práva "© [rok] Henkel ČR, spol. s r.o. Veškerá práva vyhrazena". Přetisk je možný zdarma, nicméně, požadujeme kopii pro náš archiv.

2. OCHRANNÉ ZNÁMKY

Oválné logo společnosti Henkel, oválné logo společnosti Henkel "A Brand like a Friend" (“Značka jako přítel”) a veškeré názvy výrobků a/nebo vzhled výrobků zobrazených na těchto stránkách jsou zaregistrované jako ochranné známky společnosti Henkel, propojených společností skupiny Henkel, nebo udělovatelů licence anebo partnerů v rámci společného podnikání. jakékoliv neoprávněné užití či zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení práva ochranných známek, autorského práva, dalších práv průmyslového vlastnictví anebo práva proti nekalé soutěži. Zneužití těchto práv je trestné.

3. VZDÁNÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH OSOB

a) Obsah těchto stránek obsahuje odkazy (tzv. "hyperodkazy") na jiné webové stránky, které jsou provozovány třetími osobami, a jejichž obsah není společnosti Henkel znám ani kontrolován. Společnost Henkel pouze poskytuje přístup na takové webové stránky a nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich obsah. Umístněním těchto odkazů na webové stránky třetích osob chceme zjednodušit navigování uživatelů našich webových stránek. Nebereme žádnou odpovědnost za obsah, výroky a informace uvedené na odkazovaných stránkách a distancujeme se tímto od obsahu stránek třetích osob, na které naše webová stránka odkazuje. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za porušení ustanovení právních předpisů či poškození práv, ke kterým dojde nebo může docházet na takových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.

b) Pokud jde o webové stránky, na které webové stránky společnosti Henkel poskytují hyperodkaz, jsou majitelé nebo provozovatelé takových webových stránek jako jediní odpovědni za obsah a fungování takových stránek, za případný prodej výrobků na takových stránkách a za vyřizování veškerých objednávek vztahujících se na takové výrobky.

c) Společnost Henkel nepřijímá žádnou odpovědnost za porušení autorských práv, ochranných známek a jiných osobnostních práv a práv duševního vlastnictví, ke kterým dojde nebo může docházet na stránkách, jenž si otevře uživatel našich webových stránek prostřednictvím hyperodkazu.

d) V případě zaslání objednávky anebo provedení jiného právního úkonu prostřednictvím webových stránek třetích osob, vznikne případný smluvní nebo jiný vztah pouze mezi uživatelem a vlastníkem příslušných webových stránek, resp. jinými osobami na takových webových stránkách uvedených, avšak takový vztah v žádném případě nevznikne mezi společností Henkel a uživatelem.

Doporučujeme všem uživatelům webových stránek třetích osob, aby se řídili všeobecnými podmínkami používání těchto webových stránek, případně jinými podmínkami, jejichž uplatnění si vymínil vlastník či provozovatel těchto stránek, resp. jiné osoby na těchto stránkách uvedené.

4. OBECNÉ VZDÁNÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Veškerá odpovědnost společnosti Henkel za škody nebo jiné újmy vyplývající z užití těchto webových stránek bez ohledu na právní důvod, včetně deliktů se omezuje na škody, které byly způsobeny úmyslně či v důsledku hrubé nedbalosti. V rozsahu vymezeném zákonnou odpovědností společnosti Henkel v důsledku hrubého porušení smluvních nebo jiných povinností, celková částka jakéhokoli požadavku na náhradu škody se omezuje na předvídatelnou škodu. Odpovědnost společnosti Henkel na základě příslušných právních předpisů o odpovědnosti za výrobky anebo na základě jakékoli poskytnuté záruky zůstává nedotčena.

Společnost Henkel vynakládá maximální snahu o ochranu svých webových stránek před viry, avšak nemůžeme zaručit nepřítomnost virů. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si zajistili adekvátní ochranu proti virům (např. používáním virového scanneru) před stahováním dokumentů anebo dat. Společnost Henkel nemůže a nenese odpovědnost za škody či újmy způsobené viry, jenž se rozšířili v souvislosti s použitím těchto webových stránek.

Společnost Henkel nezaručuje, že služby nabízené na její webové stránce či jejich dostupnost jsou zcela prosty vad anebo chyb.

5. VÝROBKY SPOLEČNOSTI HENKEL

Výrobky předváděné na těchto webových stránkách lze obstarat prostřednictvím společnosti Henkel nebo jiných propojených společností ze skupiny Henkel po celém světě. Společnost Henkel nezaručuje, že předváděné výrobky jsou k dispozici rovněž ve Vaší zemi. K zobrazení seznamu výrobků společnosti Henkel, které jsou k dispozici ve Vaší zemi, přejděte prosím na domovskou stránku společnosti Henkel Vaší země; přímý přístup se poskytuje na této domovské stránce pod nadpisem "Henkel webové stránky".

6. PODMÍNKY HODNOCENÍ

Odesláním jakéhokoliv obsahu na HENKEL ČR, spol. s r.o., Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, Česká republika (dále jen „Henkel “), účastník souhlasí a garantuje, že:

 • On / Ona je jediným autorem a vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví v obsahu.
 • Všechna potřebná práva k duševnímu vlastnictví jsou poskytována Henkel a on/ona se vzdává dalšího nároku na tyto práva (pokud je to právně možné).
 • Veškerý obsah, který on/ona přidá je adekvátní.
 • On/ Ona je nejméně 18 let starý.

Dále souhlasí s tím, že on/ona nesmí zasílat žádný obsah:

 • jeli o něm známo, že je nepravdivý, nepřesný nebo zavádějící
 • porušuje-li autorská práva, patent, ochrannou známku, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva nebo práva na publicitu nebo soukromí jakékoli třetí strany
 • je-li v rozporu s jakýmkoli zákonem, statutem, vyhláškou nebo nařízením (mimo jiné včetně těch, které upravují ochranu spotřebitele, nekalou soutěž, diskriminaci nebo falešnou reklamu)
 • je-li, nebo může být důvodně považován za hanlivý, urážlivý, nenávistný, rasově nebo nábožensky zaujatý nebo urážlivý, nezákonně vyhrožující nebo nezákonně obtěžující jakoukoli osobu, partnerství nebo společnost
 • za který byl/a on/a finančně ohodnocena nebo jí byla poskytnuta jakákoliv kompenzace
 • který zahrnuje jakékoliv informace, které odkazují na jiné webové stránky, adresy, e – mailové adresy, kontaktní informace nebo telefonní čísla
 • který obsahuje jakékoli počítačové viry, červy nebo jiné potenciálně škodlivé počítačové programy nebo soubory

Odesláním obsahu a souhlasem s těmito podmínkami hodnocení účastník bezplatně převádí na společnost Henkel nevýhradní právo, neomezené na plochu a čas, k používání obsahu poskytnutém účastníkem na internetu na webových stránkách, kanálech sociálních médií a publikacích společnosti Henkel. Udělená práva zahrnují mimo jiné právo používat obsah pro jakoukoliv reklamu, kosmetických výrobků Henkel, a především jeho zpřístupnění třetím osobám za tímto účelem, zejména maloobchodním prodejcům a internetovým obchodům. Obsah může být také upravován, například zkracován, pro všechny účely, pokud nedojde ke zkreslení obsahu. Společnost Henkel a třetí strany nejsou povinni jmenovat příslušného autora obsahu. Společnost Henkel může také převést nebo licencovat tato práva na Obsah na své přidružené společnosti.

Odesláním obsahu účastník rovněž potvrzuje, že on/ona vlastní práva k obsahu v celém rozsahu a zejména, že je on / ona oprávněn odeslat obsah jako součást testování výrobku a předat práva uvedená výše Henkelu.

Pokud třetí strany uplatní vůči společnosti Henkel právní náhrady z důvodu nahrání a/nebo využití obsahu (zejména z důvodu porušení práv na ochranu osobních údajů, autorských práv, práv k ochranným známkám nebo doplňkových autorských práv), zavazuje se účastník nahradit společnosti Henkel veškeré škody v důsledku toho vznikly společnosti Henkel.

Účastník rovněž souhlasí s tím, že spolu s nahraným obsahem může být zveřejněna jeho dobrovolně zadaná přezdívka a místo bydliště. Poté, co účastník nahraje obsah, může být zveřejněn po určité časové prodlevě, po kontrole. Henkel si vyhrazuje právo nezveřejňovat a odstranit již zveřejněný obsah, který není v souladu s těmito podmínkami hodnocení nebo zásady přiměřenosti.

Aplikované právo; doložka oddělitelnosti; vyloučení legálního postihu; právo na změnu

Tyto ratingové podmínky a celý právní vztah mezi účastníky a společností Henkel se řídí výlučně zákony České republiky. Pokud budou jednotlivá ustanovení ratingových podmínek neplatná nebo se stanou neplatnými, platnost zbývajících ustanovení nebude ovlivněna. Jakákoli neúplná nebo neplatná ustanovení budou doplněna nebo nahrazena takovým způsobem, aby bylo nalezeno jiné vhodné ustanovení, které se ekonomicky co nejvíce blíží smyslu a účelu neplatného nebo neúplného ustanovení.

Veškerý obsah, který odešlete, může společnost Henkel použít dle vlastního uvážení. Henkel si vyhrazuje právo na změnu, zhuštění, odmítnutí zveřejnění, odstranění nebo smazání libovolného obsahu na stránce společnosti Henkel, který společnost Henkel považuje podle vlastního uvážení za takový, který porušuje pravidla o obsahu, nebo libovolné jiné nařízení těchto Smluvních podmínek. Henkel nezaručuje, že společnost Henkel vyhoví žádosti o editování nebo vymazání obsahu, který jste přidali. Hodnocení a písemné komentáře se obecně zveřejňují do dvou až čtyř pracovních dnů. Henkel si však vyhrazuje právo na odstranění nebo odmítnutí zveřejnění odeslaných příspěvků až do rozsahu povoleného zákonem. Souhlasíte s tím, že vy, a ne společnost Henkel, jste zodpovědní za obsah vašeho příspěvku. Žádný obsah, který odešlete, nebude podléhat povinnosti zachování důvěrnosti ze strany společnosti Henkel, její zástupce, poboček, sesterských společností, partnerů nebo třetích stran poskytovatelů služby a jejich příslušných ředitelů, úředníků a zaměstnanců.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky bez ohledu na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití na tyto všeobecné uživatelské podmínky se výslovně vylučuje. Veškeré spory vyplývající nebo související s těmito webovými stránkami budou řešeny u věcně příslušného soudu se sídlem v Praze, Česká republika. Jestliže se některé ustanovení těchto všeobecných podmínek stane neplatným, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.